Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti
zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim –
obchodnou spoločnosťou
MAXIM PHARM, s.r.o. Čučoriedková 15C 82107 Bratislava Slovenská republika IČO: 46 34
22 06 DIČ: 202 340 2370 IČDPH: SK 202 340 2370, spoločnosť zapísaná v
obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka číslo: 79018/B
(ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru
prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu Maximpharm.eu (ďalej len
„obchod“), ktorú prevádzkuje predávajúci. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej
zmluvy.
1.2. Kúpna zmluva je zmluva, na základe ktorej vzniká predávajúcemu povinnosť
predmet kúpy – tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet
kúpy – tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.
1.3. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila
s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom obchodu, t. j. výlučne prostredníctvom
jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä využitím webového
sídla, elektronickej pošty, telefónu alebo ponukového katalógu.
1.4. Elektronickou objednávkou sa rozumie elektronický formulár odoslaný kupujúcim
adresovaný predávajúcemu, obsahujúci najmä informácie o kupujúcom, objednanom
tovare z ponuky obchodu, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, poštovné a iné
náklady a poplatky bližšie špecifikované v bode 6.1. VOP , spracovaný systémom
obchodu alebo e-mailová správa obsahujúca najmä informácie o kupujúcom,
objednanom tovare z ponuky obchodu, kúpnej ceny, náklady na dopravu tovaru,
poštovné a iné náklady a poplatky bližšie špecifikované v bode 6.1. VOP,
odoslaná predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).
1.5. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho
pre nákup prostredníctvom obchodu.
1.6. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho sa rozumie tovar,
ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho
kupujúceho na základe osobitných požiadaviek daných kupujúcim.
1.7. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená
tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak
sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene,
okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia
posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia
prvého dodaného tovaru.
1.8. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.
1.9. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním
opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením
primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej
odôvodnené zamietnutie.
1.10. Odborným posúdením sa rozumie písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko
vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo
stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
1.11. Údaje predávajúceho:
MAXIM PHARM, s.r.o. Čučoriedková 15C 82107 Bratislava Slovenská republika IČO: 46
34 22 06 DIČ: 202 340 2370 IČDPH: SK 202 340 2370
1.13. Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,
Prievozská. 32, P.O. BOX 5
820 07 Bratislava 27
web: www.soi.sk
II. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy, zrušenie objednávky
2.1. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých,
registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky
vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
2.2. Predávajúci ponúka návrhy na uzavretie kúpnych prostredníctvom obchodu
v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.
2.3. Kupujúci je oprávnený odoslať objednávku predávajúcemu až po jasnom
a zrozumiteľnom oboznámení sa s VOP spôsobom primeraným prostriedku diaľkovej
komunikácie.
2.4. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcemu alebo vo forme
telefonického potvrdenia objednávky predávajúcim (ďalej len „zmluva“). Zmluva je
uložená u predávajúceho a je dostupná kupujúcemu.
2.5. Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky tovaru zhotoveného
podľa osobitných požiadaviek kupujúceho vyžiadať si od kupujúceho
preddavok vo vopred dohodnutej výške.
2.6. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť, ak kupujúci nezaplatí včas
predávajúcemu kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, poštovné a iné náklady
a poplatky bližšie špecifikované v bode 6.1. VOP.
2.7. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, môže predávajúci tovar uložiť
na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa.
2.8. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu iba v deň prijatia
objednávky a v prípade, že tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný. Objednávku
je možné zrušiť formou e-mailovej správy. Potvrdenie o zrušení objednávky oznámi
predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailovej správy.
2.9. Predávajúci ma právo zrušiť objednávku z dôvodu vypredania zásob tovaru,
nedostupnosti tovaru, z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote
určenej VOP alebo v kúpnej cene uvedenej v obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na
náhradnom plnení. Zrušenie objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu
telefonicky alebo formou e-mailovej správy.
III. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
3.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob
tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení
všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar
kupujúcemu v lehote určenej VOP alebo v kúpnej cene uvedenej v obchode. Predávajúci
môže u kupujúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe
alebo formou e-mailovej správy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy má predávajúci aj v
prípade, ak prijme od kupujúceho preddavok podľa bodu 2.4. VOP, časť ceny alebo
celú cenu za tovar. Uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u kupujúceho sa
kúpna zmluva ruší od začiatku. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatený preddavok
podľa bodu 2.4. VOP, časť ceny alebo celú cenu za tovar najneskôr do 14 dní odo dňa
uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u kupujúceho.
3.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za
podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Uplatnením
práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho sa kúpna zmluva ruší od
začiatku a súčasne aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od
ktorej kupujúci odstúpil. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom
ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
3.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po
dodaní porušený,
c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní
neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
3.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v
listinnej podobe, formou e-mailovej správy alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči
alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu
sídla predávajúceho:
MAXIM PHARM, s.r.o. Čučoriedková 15C 82107 Bratislava Slovenská republika IČO:
46 34 22 06 DIČ: 202 340 2370 IČDPH: SK 202 340 2370 (ďalej len „oznámenie o
odstúpení od zmluvy“). Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné prevziať tu:
Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy
3.5. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak
oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v
posledný deň lehoty bližšie špecifikovanej v bode 3.2. VOP.
3.6. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar spolu s vyplneným reklamačným formulárom v originálnom obale späť alebo ho
odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na
prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
3.7. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
3.8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky preukázateľné
platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä
kúpnu cenu, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov
a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si
kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na
doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný predávajúcim.
3.9. Predávajúci vráti kupujúcemu preukázateľné platby podľa bodu 3.8. VOP rovnakým
spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci neuviedol iný spôsob
platby v oznámení o odstúpení od zmluvy, bez účtovania žiadnych ďalších poplatkov.
3.10. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi preukázateľné
platby podľa bodu 3.8. VOP pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci
nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar
vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
3.11. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátení tovaru kupujúci zodpovedá za zníženie
hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je
nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru,
najmä používaním tovaru, poškodením tovaru, zničením tovaru a stratou tovaru.
3.12. Ak kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 3.2. a 3.4. VOP,
odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť
všetky preukázateľné platby podľa bodu 3.8. VOP kupujúcemu a zároveň mu vzniká
nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
IV. Dodacie podmienky
4.1. Miestom dodania tovaru sa rozumie miesto uvedené v objednávke, t. j. najmä odberné
miesto, bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho. Tovar bude dodaný
kupujúcemu na miesto uvedené v objednávke prostredníctvom dopravcu, ak sa predávajúci
s kupujúcim nedohodne inak. Náklady na dopravu znáša kupujúci. Cena
dopravy je nasledovná:
Slovenská pošta 3.50€
Kuriér 4,90€
4.2. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim podľa bodu 1.7.
VOP.
4.3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej lehote po akceptovaní
návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim najneskôr do 30 dní odo dňa
uzavretia kúpnej zmluvy. Dodacie lehoty sú uvedené na internetovej stránke obchodu. V
prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v dodacej lehote,
upovedomí o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu kupujúceho a oznámi mu
predpokladaný termín dodania tovaru.
4.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar ako aj jeho obal starostlivo prezrieť. V
prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je poškodený, je povinný túto
skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru
a s dopravcom vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru.
4.5. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo
elektronickej podobe dokumentáciu tovaru, dodací list, záručný list, faktúru alebo doklad o
kúpe. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí dodať kupujúcemu namiesto záručného
listu faktúru alebo doklad o kúpe.
V. Výhrada vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
5.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou
podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu. Do okamihu prechodu
vlastníckeho práva k tovaru na kupujúceho má kupujúci k prevzatému tovaru práva
a povinnosti uschovávateľa.
5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom
prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru
prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare v čase, keď
predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom.
VI. Kúpna cena a platby
6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej
zmluve platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu, náklady na dopravu
tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky. Súčasťou kúpnej ceny nie je poradenská
činnosť, náklady na dopravu tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky. O povinnosti
zaplatiť kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky
bude kupujúci oboznámený v zmysle § 4 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru.
6.2. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo
„výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania
doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
6.3. Zaplatenie kúpnej ceny, nákladov na dopravu tovaru, poštovného a iných nákladov
a poplatkov, bližšie špecifikovaných v bode 6.1 VOP, sa uskutočňuje formou: a)
hotovostnej platby, b) dobierkou v mieste dodania tovaru alebo c) bezhotovostným
prevodom na účet predávajúceho. V prípade platenia bezhotovostným prevodom
na účet predávajúceho je peňažný záväzok splnený okamihom pripísania sumy
peňažného záväzku na účet predávajúceho.
6.4 Kupujúci týmto dáva súhlas s elektronickým zasielaním faktúr. Zasielané elektronické faktúry
sú vo formáte PDF, zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti
daňového dokladu v zmysle § 75 a 76 zákona o DPH c.222/2004 Z.z. v platnom znení.
Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas so zasielaním našich faktúr v
elektronickej podobe, v zmysle §31-36 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom
znení.
VII. Zodpovednosť za vady, záruka
7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare
predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola
dojednaná nižšia cena.
7.2. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu
pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto
lehoty.
7.3. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže
predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v § 620 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (len „Občiansky
zákonník“). V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
7.4. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar
uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť
až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do
prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol
na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
7.5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne,
včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu
odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru,
alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu
nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za
bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
7.6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol
riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má
právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce
o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po
oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné
vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
7.7. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá,
má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
7.8. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú bez zbytočného odkladu u
predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Ak je však v záručnom liste
uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho
alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u
podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.
7.9. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa
neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať
na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.
7.10. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po
skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je
povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy
a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia
nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky tovaru, na ktorú bola
poskytnutá záruka.
7.11. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu
škody.
7.12. Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní
elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na
určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci –
spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
VIII. Reklamačný poriadok
8.1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v mieste sídla predávajúceho. Pri uplatnení
reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár. Kupujúci je
povinný dodať reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom a dokladom o zaplatení.
8.2. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením tovaru spolu s príslušenstvom a dokladom o zaplatení,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými
a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými
normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, zásahom do tovaru inou než oprávnenou osobou,
poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou
elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
8.3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho
právach podľa bodov 7.5., 7.6. a 7.7. VOP, na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto
práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu
1.10. VOP ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia
reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení
spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch
možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má
kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu
tovaru za nový tovar.
8.4. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od prevzatia tovaru,
môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia;
bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať
úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným
posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia
odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia
reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať písomný doklad o
vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8.5. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od prevzatia tovaru a
predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je
výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia,
ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez
ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže
zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas
vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný
kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady
vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je
reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je
povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné
potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu
s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí
doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8.8. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume
uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo
dokladu o uplatnení reklamácie.
8.9. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa
zákona č. 294/199 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v
znení zákona č. 451/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
IX. Osobné údaje a ich ochrana
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi
predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, číslo
telefónu, e-mailovú adresu, číslo účtu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné
údaje kupujúceho, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne
za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej
komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s
kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania
týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy,
identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom
elektronickej pošty, dodanie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov,
realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.
9.2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných
programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Dotknutá osoba prejaví svoj
súhlas so spracúvaním osobných údajov odoslaním objednávky predávajúcemu
prostredníctvom obchodu alebo iným vhodným spôsobom.
9.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v
zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a
uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 9.1. VOP a/alebo ktoré sú
potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných
systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon
neustanovuje inak. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva
svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným
prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do Českej republiky ako členského
štátu Európskej únie a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi
predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu a za
účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci je oprávnený poskytnúť
osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme
zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a
nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci
spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich
povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných
údajov kupujúceho v súlade s § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas
so
spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim
predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné
údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú
sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho
povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
9.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line
režime na internetovej stránke, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
9.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane osobných
údajov osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bodoch 9.1., 9.2. a 9.3.
VOP.
9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných
údajov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne
spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 2 písm. i) zákona o ochrane osobných
údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať
spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným
všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
9.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
9.8.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
9.8.2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných
údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní
osobných údajov nepostupuje podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety
zákona o ochrane osobných údajov a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky
spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom
chránených záujmov v rozsahu najmä
– poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak
predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa §
11 zákona o ochrane osobných údajov, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak
kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne
záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto
povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
– tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
– okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
sprístupnené,
– formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
– tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční
prenos osobných údajov.
Pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 9.12. VOP je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s
postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
9.8.3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého
získal jej osobné údaje na spracúvanie,
9.8.4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
9.8.5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
9.8.6.. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich
vrátenie,
9.8.7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak
došlo k porušeniu zákona,
9.8.8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času
jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
9.9. Právo kupujúceho podľa bodov 9.8.5. a 9.8.6. VOP možno obmedziť, len ak
takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola
porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
9.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u
predávajúceho namietať voči:
9.10.1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
9.10.2. využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely
priameho marketingu v poštovom styku, alebo
9.10.3. poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely
priameho marketingu.
9.11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má
právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v
prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov
vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom
zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v
konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu
nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená,
predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez
zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
9.12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad,
ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu
predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také
rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej
osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného
rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom
predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu
pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a
výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 9.19. VOP.
Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú
upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci
predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal
rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe
zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov
kupujúceho.
9.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo:
9.13.1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť
sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou
alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
9.13.2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo
uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis
kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
9.13.3. u sprostredkovateľa podľa bodu 9.13.1. alebo 9.13.2. VOP, je ten povinný
túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
9.14. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže
podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov.
9.15. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej
práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9.16. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť
blízka osoba.
9.17. Žiadosť kupujúceho podľa bodov 9.8.1. až 9.8.3., 9.8.5. až 9.8.8. VOP a bodov
9.10. až 9.12. VOP vybaví predávajúci bezplatne.
9.18. Žiadosť kupujúceho podľa bodu. 9.8.4. VOP vybaví predávajúci bezplatne okrem
úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov
spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním
informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
9.19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa bodov 9.17. a
9.18. VOP najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
9.20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 9.9. VOP predávajúci bez
zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky.
9.21. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane
osobných údajov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode
9.3. VOP prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: GLS, Slovenská pošta.
9.22. Súhlas so spracúvaním osobných údajov – vernostné programy
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracúvaním
mojich osobných údajov uvedených v žiadostiach resp. v prihláškach do vernostných
programov predávajúceho na marketingové účely a vedenie vernostného programu.
Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.
Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim, ktoré
sú zverejnené na internetovej stránke elektronického obchodu
http://maximpharm.eu
9.23. Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákazníci
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracúvaním
mojich osobných údajov predávajúcim na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým,
aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.
Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim.
X. Záverečné ustanovenia
10.1. Vo veciach neupravených VOP sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim
spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení
zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002
Z .z. v znení neskorších predpisov. Vo veciach neupravených VOP sa zmluvný
vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je fyzická osoby – podnikateľ alebo
právnická osoba, spravuje aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
10.2. Odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu nadobúdajú VOP účinnosť voči
kupujúcemu.
V Bratislave, dňa: 25.5.2017
MAXIM PHARM s.r.o.